Λυπούμαστε, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript!

How Use IAMMETER-cloud more efficiently by the API

Προϋπόθεση

IAMMETER-cloud provides some APIs, and the developer can use these APIs to do some interesting work, such as integrating the data of IAMMETER to some third-party system. We just opened these APIs to our business partners and some big customers before, but decided to open them to all of our customers now.

Welcome to let us know your thought on our forum. https://imeter.club

Limit on API

The API can not be visited unlimited, we will limit the daily calling count for each API. Please do not call the API more frequently.

If the call counts exceeds the hourly or daily limitation, the API will return nothing.

Οχι. API limit type hourly Καθημερινά description
1 /user/login ip 5 30 one IP only be allowed to call this api 5 times hourly
2 /site/meterdata/ SN 12 one SN only be allowed to call this api 12 times hourly
3 /site/powerAnalysis SN 5 one SN only be allowed to call this api 5 times daily
4 /site/offlineAnalysis SN 5 one SN only be allowed to call this api 5 times daily

Get the token of the account

Return the token of the account. The token will be used in nearly all of the API.

You do not need to call this API unless you want to refresh the token. Please do not call this API more than 5 times in one hour, and not more than 30 times in one day.

URL&Method

Get the token of the account which is used in all of the APIs.

URL:https://www.iammeter.com/api/v1/user/login

Method: post

Data

Οχι. parameter remark example
1 user name User name of IAMMETER test
2 password password of IAMMETER 123456

Response

The token value will be used in all of the APIs below.

{
  "data": {
    "id": 2025,
    "token": "349dfxxxxxxac5169",
    "refreshToken": "8adf75e5da10424985f3b83855133982"
  },
  "successful": true,
  "message": null
}

Get the token from web system directly

This token can also be read directly after you log in to the system.

image-20230921163110697

Get the latest uploading data and the UTC time

Get the last uploading data with the regarded SN.

Please do not call this API more than 12 times in one hour.

URL&Method

Basic(meterdata): https://www.iammeter.com/api/v1/site/meterdata/{sn}

Advanced(meterdata2): https://www.iammeter.com/api/v1/site/meterdata2/{sn}

Method: GET

Limit: please do not request this API more than 288 times each day(5 minutes interval).

The difference between basic and advanced:

Basic: without PF(Power factor)

Advanced: with PF(Power factor)

Parameters

Name Type Example
Token String xxx required

Response: single phase -meterdata(without Power factor)

values definition: voltage,current ,active power ,imported Kwh, exported Kwh

{
  "data": {
    "values": [
      [
        230.220, 
        1.300,
        119.000,
        1766.590,
        0.000
      ]
    ],
    "localTime": "2020/8/28 15:27:33",
    "gmtTime": "2020/8/28 5:27:33"
  },
  "successful": true,
  "message": null
}

Response: single phase -meterdata2(without Power factor)

values definition: voltage,current ,active power ,power factor,imported Kwh, exported Kwh

{
  "data":{
    "values":[
      [
        233.41,
        0.718,
        111,
        0.66,
        5724.85,
        0
      ]
    ],
    "localTime":"2023/11/21 14:30:22",
    "gmtTime":"2023/11/21 6:30:22"
  },
  "successful":true,
  "message":null
}

Response: 3 phase -meterdata(without Power factor)

The three arrays in values represent Phase A, phase B, and Phase C.

Element definition: voltage,current ,active power ,power factor,imported Kwh, exported Kwh

{
  "data": {
    "values": [
      [
        242.600,
        1.000,
        216.000,
        32354.600,
        0.000
      ],
      [
        242.600,
        1.000,
        1986.000,
        30536.410,
        17704.720
      ],
      [
        0.000,
        0.000,
        0.000,
        0.000,
        0.000
      ]
    ],
    "localTime": "2020/8/28 15:30:48",
    "gmtTime": "2020/8/28 5:30:48"
  },
  "successful": true,
  "message": null
}

Response: 3 phase -meterdata2(with Power factor)

{
  "data":{
    "values":[
      [//phase A
        233.8,//voltage
        0.03,//current
        4,//active power
        0.57,//power factor
        222.53,//imported Kwh
        0 //exported Kwh
      ],
      [//phase B
        5,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0
      ],
      [ //phase C
        3.1,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0
      ]
    ],
    "localTime":"2023/11/21 14:39:36",
    "gmtTime":"2023/11/21 6:39:36"
  },
  "successful":true,
  "message":null
}

Example

image-20230921164457116

Get the history record

Return the historical data on the set interval and time range.

 • time range: latest month
 • maximum data length: 2000 pieces

The instant data is in 1 min interval. There are 60*24=1440 pieces of data per day. If you request the historical data in 1 min interval, you can only request the data of 1.39(2000/1440) days. But if you request the data in 5 mins interval ,you can request the data of nearly 7 days.

URL&Method

Basic(meterdatalist):https://www.iammeter.com/api/v1/site/meterdatalist/

**Advanced(meterdatalist2):**https://www.iammeter.com/api/v1/site/meterdatalist2/{sn}

The difference between basic and advanced:

Basic: without PF(Power factor)

Advanced: with PF(Power factor)

Parameters

Name Type Example
Token String xxx required
interval number 300 required, unit: second
startTime string 2023-09-01 required
endTime string 2023-09-07 required

Response: single phase - meterdatalist

Data:[voltage, current, power,import energy, export energy,utc time, local time]



{
  "data": [
    [
      227.73,
      1.45,
      172,
      13121.56,
      0,
      "2023/9/12 0:00:34",
      "2023/9/11 14:00:34"
    ],
    [
      229.43,
      1.45,
      172,
      13121.56,
      0,
      "2023/9/12 0:01:33",
      "2023/9/11 14:01:33"
    ]
  ],
  "successful": true,
  "message": null
}

Response: three phase - meterdatalist

{
  "data": [
    [
      230,//phaseA voltage
      0,//current
      0,//active power
      468.41,//imported kWh
      0,//exported kWh
      230,//PhaseB 
      0, 
      0,
      236.58,
      290.77,
      230,//Phase C
      0,
      0,
      258.62,
      0,
      "2023/9/12 0:00:15",
      "2023/9/11 16:00:15"
    ],
    [
      230,
      0,
      0,
      468.41,
      0,
      230,
      0,
      0,
      236.58,
      290.77,
      230,
      0,
      0,
      258.62,
      0,
      "2023/9/12 0:02:08",
      "2023/9/11 16:02:08"
    ]
  ],
  "successful": true,
  "message": null
}

Response: three phase - meterdatalist2

{
  "data":[
    { //first data
      "rtcTime":"2023/9/1 0:00:22",
      "gmtTime":"2023/8/31 16:00:22",
      "values":[
        [ //phase A
          235.2,//voltage
          0.03,//current
          4,//active power 
          0.57,//power factor
          210.21,//import Kwh
          0 //exported Kwh
        ],
        [//phase B
          5.5,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ],
        [ //phase C
          3.3,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ]
      ]
    },
    { //second data
      "rtcTime":"2023/9/1 8:00:49",
      "gmtTime":"2023/9/1 0:00:49",
      "values":[
        [
          233.4,
          0.03,
          4,
          0.57,
          210.24,
          0
        ],
        [
          5.4,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ],
        [
          3.3,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ]
      ]
    },
    { //third data
      "rtcTime":"2023/9/1 16:00:24",
      "gmtTime":"2023/9/1 8:00:24",
      "values":[
        [
          235.6,
          0.03,
          4,
          0.57,
          210.27,
          0
        ],
        [
          5.5,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ],
        [
          3.4,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ]
      ]
    }
  ],
  "successful":true,
  "message":null
}

Example

https://www.iammeter.com/api/v1/Site/MeterDataList/{yourSN}?token={yourToken}&startTime=2023-09-01&endTime=2023-09-07&interval=300

image-20230926150649591

Power reading analysis

Return the power analysis result in the specified time .

Please do not call this API more than 5 times in one day.

URL&Method

URL:https://www.iammeter.com/api/v1/site/powerAnalysis

Method: get

Limit: Please do not request this API per SN more than 5 times each day.

Parameters

Name Type Example
sn String xxx required
startTime String 2023-09-01 optional
endTime String 2023-09-07 optional

Σημείωση:

 1. The maximum time range is 7 days in the latest month.
 2. The time parameter is optional, if you do not use the parameter, the API will return the result of the last 7 days.

Response

average: average power reading during this time range.

averageDaytime: average Daytime(8:00am-8:00pm) power reading during this time range.

minimum: minimum power reading during this time range.

maximum: maximum power reading during this time range.

{
  "data": {
    "startTime": "2023-09-01",
    "endTime": "2023-09-07",
    "average": 862.6,
    "averageDaytime": 836.9,
    "minimum": 259.0,
    "maximum": 3999.0
  },
  "successful": true,
  "message": null
}

Example

Return the power analysis result of the last 7 days.

image-20230921163444898

Return the power analysis result of the specified day

https://www.iammeter.com/api/v1/site/powerAnalysis?token={YourToken}&sn={YourSN}&starttime=2023-09-21&endtime=2023-09-21

image-20230922101047074

Off-line status analysis

Return the disconnection status with regarded SN in the specified time.

Please do not call this API more than 5 times in one day.

URL&Method

URLhttps://www.iammeter.com/api/v1/site/offlineAnalysis

MethodGet

Limit: Please do not request this API per SN more than 5 times each day.

Parameters

Name Type Example
sn String xxxx required
startTime String 2023-09-01 optional
endTime String 2023-09-07 optional
interval(unit :minute) Number 5 optional

Σημείωση:

 1. The maximum time range is 7 days in the latest month.
 2. The time parameter is optional, if you do not use the parameter, the API will return the result of the last 7 days.
 3. If you do not specify the interval ,the default is 5 minutes.

Response

There are total 10080 minutes in this time range.

The total offline time is 906 minutes in this time range.

The offline gap that is greater than 5 minutes is listed in the array.

{
  "data": {
    "startTime": "2023-09-05",
    "endTime": "2023-09-11",
    "offlineCount": 906,
    "totalCount": 10080,
    "list": [
      {
        "startTime": "2023/9/5 0:00:00",
        "endTime": "2023/9/5 15:06:14",
        "duration": 906  
      }
    ]
  },
  "successful": true,
  "message": null
}

Example

Return the offline analysis result of the specified day

https://www.iammeter.com/api/v1/site/offlineAnalysis?token={YourToken}&sn={YourSN}&starttime=2023-09-21&endtime=2023-09-21

image-20230922101653639

Αναφορά

API of the WiFi Energy meter

3 phase WiFi Energy meter

Χρησιμοποιήστε τον μετρητή ενέργειας 3 φάσεων με τον τρόπο που προτιμάτε

Μπλουζα